Praktische invulling

Hoe ziet dat er nu allemaal praktisch uit?
Voldoende bewegen is één van de manieren om gezond te blijven en lekker in je vel te zitten. En wellicht draagt dat ook bij aan goede/betere leerprestaties. Als gezonde school zijn wij dus gefocust op extra bewegen zowel tijdens de lessen als tijdens het overblijven. hiervoor moet je wel volsoende energie hebben, dus onze kinderen lunchen op school.

Tijdens de lessen laten we onze kinderen extra bewegen door energizers en samenwerkvormen (coöperatieve werkvormen) in te zetten. Een voorbeeld van coöperatief werken is dat de kinderen door de klas lopen om samen een opdracht uit te voeren om zo van èn met elkaar te leren. Verder geven de leerkrachten geregeld lessen buiten middels een leuke werkvorm en gebruiken wij hierbij niet alleen het schoolplein! Verder hebben de leerlingen 2 keer per week een gymles. Hiervan is 1x per week een materiaalles. Deze wordt gegeven door een vakleerkracht gym vanuit Riskcare en 1 keer hebben zij een spelles, deze geeft de eigen leerkracht.  Daarnaast bieden wij voor kleuters die een steuntje in de rug kunnen gebruiken voor de motoriek kleuters in actie aan en wordt er na school het programma vitamine x verzorgd door de sportfunctionaris van JOGG voor leerlingen die wat hulp en advies kunnen gebruiken in een gezonde leeftstijl. 

Tijdens de tussenschoolse opvang ziet het er als volgt uit:

De kinderen van leerteam geel en blauw nemen op maandag, dinsdag en donderdag deel aan de  sport & spel TSO en nuttigen vooraf hun lunch.(leerjaar 1 t/m 3)
De kinderen van leerteam groen en paars nemen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag deel aan de sport & spel TSO en nuttigen vooraf hun lunch.(leerjaar 4 t/m 8)

In principe is het zo, dat alle kinderen op school blijven tijdens de tussenschoolse opvang, tenzij ouders hier andere keuzes in maken.  De leerteams beginnen met een lunch van een half uur in hun eigen klaslokaal. De pedagogisch medewerkers van kinderopvang Humankind zijn dan ook al op school. Zij bereiden de verschillende vrije en gerichte beweegactiviteiten voor in samenwerking met de vakleerkracht gym en de sportfunctionaris. Vervolgens duurt het sport en spel gedeelte duurt  een uur. Hiervan is 30 minuten kiezen uit gericht aangeboden spellen en 30 minuten vrije keuze in sport en vrij spel.  

20200828 171739

Kinderen kunnen tijdens de TSO  kiezen uit 5 tot 6 activiteiten en vrij spel. Dit om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun behoeften en talenten èn ze gerichter en meer te laten bewegen. De activiteiten zijn leerjaar-opbouwend ingericht. Zo is er een speciale keuze voor de kleuters, maar is er ook wat wils voor de oudste leerlingen van de school. Kinderen worden met de activiteiten dus aangesproken op hun ontwikkelstadia.   

De school en de speelplaats zijn ingedeeld in verschillende zones. Elke activiteit is aan een zone met een kleur gekoppeld. Dit wordt van te voren kenbaar gemaakt aan de kinderen door dit op de keuzeborden in de gang te schrijven.  Op de borden van de TSO(tussenschoolseopvang) die in school hangen, kunnen de kinderen zien uit welke activiteiten ze de komende activiteiten-week kunnen kiezen. Het systeem is zo opgezet dat ieder kind voldoende de mogelijkheden heeft om te kiezen en er niet per definitie een maximum aantal kinderen aan een activiteit maar kunnen meedoen.  De activiteiten vinden op één van die zones op de speelplaats plaats. De kinderen gaan naar de zone waar hun gekozen activiteit plaatsvindt.

Bij slecht weer gebruiken we zoveel mogelijk de groepslokalen en de zones(gymzalen) in school. Intensief bewegen wordt dan iets moeilijker, maar we blijven ook dan zorgen voor een zo uitgebreid mogelijk aanbod. Ook zullen er dan themakisten worden ingezet. Verder zetten we ook de speelvelden van SV Langeberg in als beweegzone. Iedere dag gaan er afwisselend twee teams naar deze velden om daar een wat meer sportief ingerichte TSO te beleven, waarbij de focus ligt op het kennis maken met verschillende sporten. 

Zoals gezegd worden de kinderen bij al deze activiteiten begeleid door de pedagogisch medewerkers van kinderopvang Humankind,  vaste vrijwilligers, medewerkers van Riskcare en medewerkers van JOGG. Zij verzorgen onze TSO en werken als één team voor en met de kinderen.

 

Eerstvolgende Activiteit