• welkom op de website van BS Langeberg

    welkom
  • verantwoordelijkheid, kwaliteit en samenwerken

    kernwaarden
  • duurzaamheid, respect en veiligheid

    kernwaarden

Basisschool Langeberg

foto school

Rembrandtstraat 2a
6445 CW, Brunssum
Telefoon: 045 - 525 29 58
Fax: 045 - 527 55 43

RK Basisschool Langeberg is een school vanEndorsement-movare

 Verslag:           4e  MR-Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
Kenmerk:          not23032010
 
Aanwezig:        H. Boumans (directie), B. Gubbels,  R. Hoevenaars, M. Horsch,  I. Körver,  R.Maenen ,      S. Palmen,    Y. Vievermanns
                        Bij punt ARBO: N. Loermans, B. Meuffels
Afwezig:          P. Cleven
 
MR Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
 
1.          Opening en vaststelling agenda
R. Hoevenaars is voorzitter. Hij opent de vierde vergadering van de MR van dit schooljaar.                   
 
2.         Vaststellen notulen 12 januari 2010
Notulen van 12-01-2010 worden goedgekeurd.  Y. Vievermanns mailt de notulen naar de leden van de MR, naar I. Wassen en naar  H. Boumans.
 
3.         Actielijst MR en besluitenlijst MR
Lijst nagelopen en afgehandelde onderwerpen van de lijst gehaald.   
 
 
4.         Mededelingen Directie
          Inspectie:
          Het plan van aanpak gaat uiterlijk 26 maart naar het bevoegd gezag. Deze bekijkt het plan en stuurt het door naar de inspectie. Het advies van de PO-raad gaat ook naar het bevoegd gezag en           daarna naar de inspectie.
          De MR vraagt om het plan van aanpak vóór de komende MR-vergadering ter inzage te krijgen.
          Bij akkoord van het plan gaat verdere implementatie van start. Met een afgevaardigde van het           bestuur, Pierre Wolters en de inspectie wordt gesproken over het toezichtskader: het plan van            aanpak zoals het wordt opgesteld blijven volgen.
          Wat gebeurt nu al:
          - 2 april studiedag in het teken van opbrengstgericht werken
          - 22 april capaciteitentest in groep 4 en 6 (NCSST) en groep 7 (DLS toets)
          - Nanneke Toorop is als IB-er binnen school gehaald. Zij zal ook leerkrachten die nu het IB-werk         op zich nemen coachen.
          Het bevoegd gezag zal komend schooljaar extra formatie toebedelen (niet uit de eigen middelen         van de school).
 
          Informatieavond:
          Het was goed dat H. Boumans de presentatie zelf deed.
          Het filmpje paste niet binnen de opzet van de avond.
          Goede werkvorm voor het verzamelen van vragen.
          Jammer dat niet alle vragen beantwoord konden worden.
          De antwoorden op niet-beantwoorde vragen komen in de nieuwsbrief. Ouders die denken nog geen           antwoord te hebben gekregen kunnen contact opnemen met de directie.
          In de nieuwsbrieven zal concreet worden aangegeven aan welke punten uit het plan van aanpak zal           worden gewerkt.
          I. Körver beantwoordt de vraag die via mail door een ouder aan de MR is gesteld.
 
                                                          
 
1.          ARBO
-       Een aantal leerkrachten wordt gedurende een dagdeel opgeleid om de ergonomie in de gaten te houden. Opmerkingen hierover waren m.n. gedragsaspecten (bijv. zithouding)
-       BHV-opleiding wordt nu gegeven door Blair, bovenschools aanbesteed door Movare.
-       De ongevallenregistratie gebeurt niet consequent. Dit wordt een aandachtspunt voor komend schooljaar. Idee is om dit als vast punt op de agenda van de teamvergadering te zetten.
-       De tussenevaluatie (ter inzage) en eindevaluatie/nieuwe arbojaarplan (ter instemming) zijn punten voor de MR-agenda.
-       Er heeft een verandering in de wetgeving plaatsgevonden waardoor RI&E moet worden aangepast. Dit is ter verantwoording van de directie.
-       Op 4 april hebben B. Meuffels en B. Gubbels een gesprek met W. van de Berg ivm het binnenklimaat.
-       De MR heeft er vertrouwen in dat de ARBO-zaken nu goed worden aangepakt.
 
 
 
2.         Mededelingen
                   Geen mededelingen
                                                 
3.         Communicatie met ouders
 
4.         Sluiting
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Yvette Vievermanns


eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond