• welkom op de website van BS Langeberg

    welkom
  • verantwoordelijkheid, kwaliteit en samenwerken

    kernwaarden
  • duurzaamheid, respect en veiligheid

    kernwaarden

Basisschool Langeberg

foto school

Rembrandtstraat 2a
6445 CW, Brunssum
Telefoon: 045 - 525 29 58
Fax: 045 - 527 55 43

RK Basisschool Langeberg is een school vanEndorsement-movare

Verslag:           3e  MR-Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
Kenmerk:          not12012010
 
Aanwezig:        H. Boumans (directie), B. Gubbels,  R. Hoevenaars, M. Horsch,  R.Maenen ,S. Palmen,
                        Y. Vievermanns
                        Bij punt ARBO: N. Loermans, B. Meuffels
Afwezig:          P. Cleven, I. Körver
 
MR Vergadering R.K. Basisschool Langeberg
 
 
1.          Opening en vaststelling agenda
R. Hoevenaars is voorzitter. Hij opent de derde vergadering van de MR van dit schooljaar.                   
 
2.         Vaststellen notulen 24 november 2009
Notulen van 24-11-2009 worden goedgekeurd.  Y. Vievermanns mailt de notulen naar de leden van de MR, naar I. Wassen en naar  H. Boumans. De notulen van de afgelopen vergaderingen staan nog niet op de nieuwe site.
 
3.         Actielijst MR en besluitenlijst MR
Lijst nagelopen en afgehandelde onderwerpen van de lijst gehaald.   
 
 
4.         Mededelingen Directie
 
·         Telefoonnummers en adressen. Op wens van het OC zijn alle adressen en telefoonnummers van de leden verwijderd, zodat deze niet meer te achterhalen zijn via Google.
De leden van de MR willen hun adres- en telefoongegevens wel in de schoolgids en op de site laten staan.
·         Poetsbedrijf Asito heeft vorig jaar oktober het contract met Movare stop gezet. Per 1 januari 2010 is poetsbedrijf Hago gestart bij alle scholen van Movare.
·         Mw. Loes Wijnen is m.i.v. 1 januari, na haar zwangerschapsperiode weer gestart in groep 1c2.
·         Dhr. Piet Cleven is met ziekteverlof. Hij zal op advies van de Arbo arts op therapeutische basis aan de slag gaan.
·         Op dinsdag 9 februari a.s. staat een studiedag gepland voor alle medewerkers van Movare.
Er komen 2 sprekers:
·         Elaine Johnson: zij toont vanuit neurobiologisch onderzoek aan welke invloed relaties hebben op de ontwikkeling van de hersenen
·         Sara Lawrence Lightfoot: zij praat over het belang van respect voor het goed functioneren en presteren van kinderen
Deze onderwerpen sluiten nauw aan bij de missie en visie van onze school. Daarnaast worden ook workshops gehouden die over dit thema gaan. Een workshop: “The five minds for the future”wordt gegeven door Wendy Gelissen. Zij heeft zich hier de afgelopen 2 jaar in verdiept en het gedachtegoed in de praktijk toegepast.
 
 
 
 
5.         ARBO
-       In de intentieverklaring is opgenomen dat de MR een ARBO-jaarplan ontvangt. Op de helft van het schooljaar wordt de MR geïnformeerd over het verloop van het plan. Aan het eind van het schooljaar wordt het plan geëvalueerd en wordt een voorstel voor het nieuwe schooljaar aangeleverd. De werkgroep vraagt de MR formeel om goedkeuring van dit voorstel (liefst vóór de zomervakantie). Aan deze werkwijze wordt niks veranderd. B. Meuffels zorgt dat de te bespreken stukken geruime tijd vóór de vergadering bij de MR-leden worden aangeleverd ter voorbereiding. Wanneer er tussen de geplande vergaderingen met de werkgroep vragen/opmerkingen rond ARBO zijn kunnen deze besproken worden tijdens mededelingen of tijdens de rondvraag.
-       B. Meuffels deelt het plan van aanpak uit. De documenten zijn geordend. Punten van het jaarplan met de hoogste prioriteit zijn opgepakt. Op de volgende vergadering (09032010) zullen B. Meuffels en N. Loermans weer aanwezig zijn en uitleg over de stukken geven. Deze keer zal H. Boumans er voor zorgen dat de MR-leden de stukken ontvangen.
-       B. Gubbels en R. Hoevenaar hebben een gesprek gehad met W. van den Berg over de resultaten van de CO2 meting. Er zullen op korte termijn nog 3 metingen plaats vinden. B. Meuffels zal het probleem bespreken met de gemeente en vragen of dit bij de nieuwbouw (brede school) meegenomen kan worden.
 
 
 
6.         Mededelingen
              Geen mededelingen
                                                 
7.         Communicatie met ouders
 
8.         Sluiting
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Yvette Vievermanns

eerstvolgende activiteit

Activiteit begint over
Activiteit op dit moment:
Sinterklaasavond